Làm thế nào để phục vụ trong giai đoạn khó khăn này ở Việt Nam?

Chen Hsong đã bắt đầu chuẩn bị cho đợt bùng phát coronavirus vài tuần trước đó. Chúng tôi thiết lập mối liên hệ với những người dựa trên phương tiện truyền thông xã hội trong giai đoạn này và hy vọng sẽ cung cấp dịch vụ và giải pháp nhanh chóng cho khách hàng của chúng tôi.